REGULAMIN

 

Regulamin poradni dietetycznej MEDIQA

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych oraz sprzedaży produktów świadczonych i oferowanych przez Usługodawcę: Pro Care Paweł Leśniak ul. Wallenroda nr 15, 03-610 Warszawa NIP 1181757321, występującego pod marką „MEDIQA Poradnia Dietetyczna”.
 2. Usługi wykonywane w ramach Poradni Dietetycznej MEDIQA, świadczone są osobiście przez dietetyka mgr Weronikę Domańską-Leśniak. Dane do kontaktu: weronika@mediqa.pl, telefon +48 607 414 947.
 3. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 5. Regulamin ma zastosowanie do pacjentów stacjonarnych, konsultacji prowadzonych on-line oraz telefonicznie, a także do produktów dostępnych na stronie internetowej www.mediqa.pl.

 

 • 2. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG
 1. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt pacjenta w siedzibie Poradni Dietetycznej MEDIQA, konsultacji on-line, lub konsultacji telefonicznych, a także w ramach sklepu internetowego, oferuje produkty opisane w §7. Zakres usług, dostępnych produktów i przebieg konsultacji opisany został na stronie internetowej www.mediqa.pl oraz jest dostępny stacjonarnie w Poradni Dietetycznej.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę, w tym usługi on-line, nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej.
 3. Konsultacja stacjonarna, on-line lub telefoniczna wymaga wcześniejszego ustalenia i zarezerwowania terminu jej wykonania pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut, Pacjent nie pojawi się w gabinecie lub nie skontaktuje się z Usługodawcą, a po stronie Usługodawcy zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta oraz równoznaczne jest z wykonaniem usługi.
 4. W przypadku jednorazowych konsultacji, niewykupionych w pakiecie, Usługodawca nie oferuje opieki telefoniczno-mailowej i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania zadawane tą drogą.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym. Zalecenia dietetyczne dostosowane są do aktualnych potrzeb i stanu zdrowia Pacjenta i przeznaczone są do stosowania
  w określonym przez Usługodawcę czasie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń dietetycznych lub korzystanie z nich przez inne, nieupoważnione osoby.
 6. Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia dzienniczka bieżącego spożycia, rzetelnych odpowiedzi podczas wywiadu kliniczno-żywieniowego oraz przestrzegania ustnych i pisemnych zaleceń odnośnie realizacji zaplanowanej dietoterapii. Pacjent zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o wszelkich chorobach, mogących mieć wpływ na jego zdrowie podczas prowadzonej dietoterapii.
 7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także podanie nieprawdziwych, bądź zatajenie jakichkolwiek informacji może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia Pacjenta, a szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 8. Formularz wywiadu kliniczno-żywieniowego zawiera dane osobowe pacjenta, cel wizyty, opis obecnego stanu zdrowia, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych, przyjmowanych lekach
  i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy dietetycznej.
 9. W przypadku, gdy Usługodawca na podstawie przeprowadzonego wywiadu kliniczno-żywieniowego lub otrzymanych od Pacjenta wyników badań, podejrzewa niezdiagnozowane dotychczas problemy zdrowotne, może zlecić Pacjentowi wykonanie dodatkowych badań lub kontakt z lekarzem właściwej specjalności. Pacjent sam podejmuje ostateczną decyzję o ich wykonaniu, jednakże odmowa może być podstawą do zakończenia przez Usługodawcę współpracy z Pacjentem. Opłaty pobrane od Pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi.
 10. Wszystkie treści, dokumenty oraz umieszczone w dokumentach elementy graficzne, przekazywane Pacjentowi przez Usługodawcę, są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.). Żadna ich część nie może być kopiowana, odsprzedawana, publicznie lub prywatnie udostępniana bez pisemnej zgody Usługodawcy. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.

 

 • 3. OPŁATY
 1. Usługi dietetyczne świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.mediqa.pl
  w zakładce „cennik” oraz dostępnym stacjonarnie w Poradni Dietetycznej. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Płatność za usługi lub pakiety usług, oraz za produkty oferowane przez Usługodawcę dokonywana może być wyłącznie przez stronę internetową www.mediqa.pl, zakładkę „sklep”.
 3. Dokonanie przez Pacjenta opłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązywany do podejmowania żadnych działań na rzecz pacjenta przed uiszczeniem przez Pacjenta należności.
 5. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Usługodawcy przed dokonaniem płatności.

 

 • 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Usługodawca oświadcza, że dane które przekazane/zebrane zostaną w trakcie trwania współpracy,
  a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wykorzystane będą tylko na potrzeby kontaktu i współpracy dietetycznej z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Pacjenta. W przypadku przetwarzania danych medycznych, Pacjent zostanie każdorazowo poinformowany o celu oraz podstawie przetwarzania tych danych przed ich podaniem.
 2. Dane osobowe i dokumentacja Pacjentów przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wynika to
  z obowiązujących przepisów i jest konieczne dla prawidłowego przebiegu współpracy dietetycznej. Po tym okresie dane te zostaną w sposób właściwy zniszczone.
 3. Pacjent będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach celów niezwiązanych wprost z świadczeniem usług oraz w przypadku danych medycznych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z niektórych elementów usług. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawarte zostały w Polityce Prywatności pod linkiem: mediqa.pl.

 

 • 5. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY.
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Pacjenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Pacjentowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Pacjent na przykład: w formie elektronicznej na adres: weronika@mediqa.pl lub na adres działalności.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację Pacjenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Pacjent dokumentuje wady Produktu zdjęciem i dokładnym opisem wady.

 

 • 6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Pacjent ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Pacjentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa Pacjenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Pacjentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Pacjent może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Pacjent może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Pacjentami
  i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 7. KATEGORIE USŁUG W RAMACH USŁUG DIETETYCZNYCH
  1. Konsultacje Dietetyczne
  2. E-booki
  3. Voucher prezentowy
  4. Pakiety opieki miesięcznej
  5. Ofertę Premium

 

 • 8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto
  2. Formularz Zamówienia
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Pacjenta:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Załóż konto”,
  3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Pacjenta następujących danych:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
  3. adres poczty elektronicznej
  4. numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie)
  5. hasło.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Pacjent ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: weronika@mediqa.pl.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Pacjenta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Pacjenta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  1. wypełnieniu Formularza Zamówienia
  2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego)
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Pacjenta następujących danych dotyczących Pacjenta:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży,
  5. Produkt/y,
  6. Kategoria Produktu/ów,
  7. Adres email
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Pacjenta.
 8. Pacjent obowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 • 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Pacjent ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że zażądał natychmiastowego dostępu do Produktu lub Realizacji Usługi zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany do kontaktu powyżej).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy Produktu lub rozpoczęcia realizacji Usługi. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Świadczenia Usług, Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Pacjenta o odstąpieniu od umowy, Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Pacjent, chyba że Pacjent wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. Ze względu na specyfikę usług oraz produktów oferowanych w ramach Serwisu prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. Sprzedaży E-booków, z uwagi na fakt że są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Pacjenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Pacjent jest również informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług,
  2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. Jeżeli na wyraźne żądanie Pacjenta rozpoczęcie korzystania przez niego z Usługi/Produktu ma mieć miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Pacjenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Momentem rozpoczęcia korzystania z Usługi lub Produktu jest moment pierwszych konsultacji- w przypadku Usługi lub udostępnienie Produktu umożliwiające ściągnięcie Produktu na urządzenie końcowe.

 

 • 10. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Pacjentem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Pacjenta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu/Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Pacjent jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Pacjenta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Pacjentem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Pacjenta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Pacjenta stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Pacjenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Pacjenta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Pacjentem, a Usługodawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Pacjentowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
  2. przesłanie Pacjentowi wiadomości e-mail.
 5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.